חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א

תוכן

כפי הראות, הרי גם הבעלי חיים בהאינסטינקטים (-נטיה, תגובה טבעית) שלהם מוליכים המשך זמן חייהם כמו האדם עם שכלו, וא"כ צריך להבין מה היתרון להשכל.
אולם כבר נתבאר ההבחן בין דרך יסורין לדרך תורה, אע"פ ששניהם מתנהגים באורח סיבה ותולדה (עי' במאמר י' 'השלום' ב' דרכים), כן דרך האינסטינקטים הוא דרך היסורין שבעל החי נדחף להמשכת חייו מכח חוקי הבריאה הגלמית, והשכל הוא דומה לדרך תורה שמתנהג מבחינת ויז א טערגא עש"ה.