חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א

תוכן

תנועה מכח הדורות שמתו
תנועת המתים היא מבחינת כח התמדה, כמו כדור שכח אחד דוחף אותו ואחר כך נסתלק, אלא הכדור מתנועע אחר ההתחלה הראשונה שלו כל זמן שאינו פוגש מפריע על דרכו, אולם נח מסיבת איזה מפריע. כן תנועת המתים אינה בת קימא, כי נעצרת היא מכל כח המפריע אותה, אפילו כח קטנים. מה שאין כן תנועת החיים היא תנועה מתגברת, כי החי עומד ודוחף את התנועה, ועל כן אינה נעצרת אלא מפני כח יותר גדול מכח הפועל.
ובזה נפתרה הפליאה למה נתרבה כח הכפירה בזמננו זה, והוא שלא נמצא לנו בדורותינו אלה כח תנועה על ידי חיים, וכל תנועתינו בתורה ואמונה הוא רק מבחינת כח התמדה, אשר בלי ספק שאלמלי היה כחנו ממין זה בעת החורבן, כי אז נתבטלנו בין האומות, ולא היה ממנו פליט ושריד בעולם. אלא כח החיים עמד לנו בכח תנועה מתגברת, וזה שעמר בעדינו להמשיך חיינו בתור עם.

כח כפול אולם הרעה שבדבר, שכעת צריכים אנו לכח החיים כפול ממה שהיה בדורות שעברו, משום שהמה הסתייעו עם כח ההתמדה גם כן, מה שאין כן בזמן הזה, כיון שהמכונה כבר נחה וצריכים להזיזה ממקומה מחדש, צריכים ודאי לכח כפול.
אשר על כן לעת הזאת, הגם שיודע אני כחות החיים גדולים בין הציבור, אשר לדעתי כחם עולה הרבה מדורות שעברו, ועכ"ז לא יוכלו להניע את המשא ממקומו, כי לכח כפול פי שנים אנו צריכים.
ועל זה יש עצה, שהנותרים מן אמוני ה' שיש להם עדיין שארית הפליטה מכח ההתמדה, יתנו ידיהם בכל מאדם לאותם הבני חיל, ואז יש תקוה.