חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

א

תוכן

אפשרות הבאת הדת לידי הבנה / איזו דרך להבין הדת מתוך הבקורת? / דרך הטבע ודרך התורה אחת הם.
ודע, שרק ע"פ דרך הקבלה אפשר להביא את ענין העבדות להשי"ת ליד הבנה, כי הוכחנו מטרת הדת להביא את האדם לידי דביקותו ית', שהוא גילוי אלקותו. וא"כ ודאי כל המתחיל בעבודה זו, בהכרח שהוא רחוק מהשגה, וא"כ מי יחיביהו לעבודה, כיון שאינו מאמין עוד בהשגחתו ית'.
החירות והשעבוד
והנה העבודה בכללה מתחלקת על ב' דרכים: או דרך חירות שעושה מתוך חירות הרצון, או בדרך השעבוד דהיינו שכח אחר מכריחו לעשות ולעבוד ולא מתוך בחירות רצונו. וההבדל ביניהם תמצא רק בהכרה והבנה, כי כל שהאדם עושה ואינו מבין מה שעושה או הוא מסופק על תועלתה, נמצא שעושה מבחינת ההכרח בלי בחירתו, כי אינו מבין את תועלתו.