חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אשר אנכי מצוך היום לעשותם

תוכן

אשר אנכי מצוך היום לעשותם (ז,יא) רש"י: היום לעשותם ומחר לקבל שכרם.
היינו, שצריך לעבוד לשמה. א"כ מדוע הוא צריך להזכיר "ומחר לקבל שכרם"?
אלא, יש כאן ב' ענינים. א) להאמין שיש בתורה ומצוות תענוג נפלא עד אין קץ, שכל תענוגי עוה"ז הוא רק בערך נהירו דקיק משיש במדרגה קטנה שבקדושה (כמ"ש בזהר ובכתבי האר"י) אחרת הוא מזלזל בכבוד התו"מ.
ובכדי שיהיה כוונתו על מנת להשפיע, לכן הוא צריך לומר - ומחר לקבל שכרם, היינו שאומר, עכשיו אני רוצה לעשות בחירה ולקבל על עצמי עול תו"מ רק לשם שמים... (חסר ההמשך)