חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אל תאמר בלבבך

תוכן

אל תאמר בלבבך וגו' בצדקתי הביאני ה' לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה ה' מורישם מפניך. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגוים האלה ה' אלקיך מורישם מפניך וגו' אשר נשבע ה' לאבותיך. (ט,ד-ה)
ויל"ה, כי משמע מהפסוק שמה שה' נותן את הארץ הוא בשביל רשעת הגוים, ולא מטעם צדקת ישראל. ז"א, אם לא היה רשעת הגוים, אז ה' לא היה נותן את הארץ לישראל?!
והתשובה היא, כמ"ש אאמו"ר זצ"ל בענין "ידוע תדע"קמג. היינו, שהם נותנים את הצורך לירושת הארץ.