חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אין רוח חכמים נוחה הימנו

תוכן

הנה רוח נק' רוח החיים, המאיר בכלים דלמעלה מהדעת, הנק' חסדים. לכן בזמן שהאדם צריך לקבל את רוח חכמים אינה נוחה הימנו. כלומר זהו לא לפי רוחם, והם רוצים לקבל בחינת חכמים, ולא רוח חכמים, שהכוונה שרוצים לקבל בתוך הדעת. אבל לקבל את רוח חכמים, שהחכמה תתלבש בחסדים, שזה נק' רוח חכמים אינם סובלים, זה נק' אין רוח חכמים נוחה הימנו.
הגם לפי הפשט, פירושו אין רוח חכמים נוחה הימנו משמע שזה דבר לא טוב, משום שהחכמים אומרים שזה לא בסדר, אבל בדרך העבודה יכולים לפרש, שרוח חכמים נוחה זהו למעלה מהדעת. משא"כ אינה נוחה, זהו באנשים שרוצים לקבל הכל בתוך הדעת.