חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרמא

זהר

תרמא) תשיעאה, כוס של ברכה, רביעית לוג, ושיעורא דיליה, לקבל ה', רביעאה דשם ידו"ד. עשירית, בעשרה אומר נברך לאלהינו. ושכינתא תתאה, איהי רביעית, ועשירית. רביעית לשם ידוד. עשירית לעשר ספירין. דאינון יו"ד ה"א וא"ו ה"א. וכמה צריך ב"נ לנטרא גרמיה, דלא לזרוק מלין אלין באתר דלא אצטריך. כמו מאן דזריק נהמא. כ"ש מאן דזריק נהמא דאורייתא, לבר מפתוריה, דאיהי שכינתא. דאתמר בה, זה השלחן אשר לפני יי'. ע"כ.

פירוש הסולם

תרמא) תשיעאה כוס של וכו': תקון התשיעי, הוא כוס של ברכה, שהוא רביעית לוג, שהשיעור שלו הוא כנגד ה', שהיא אות רביעית של שם הויה. תקון העשירי, הוא שבעשרה, אומר המברך נברך לאלקינו. והטעם, כי שכינה תחתונה שהיא המלכות, היא רביעית ועשירית, רביעית בשם הויה, ועשירית בעשר ספירות, שהן סוד עשר אותיות, יוד הא ואו הא. וע"כ צריכים עשרה להזכיר השם אלקינו. וכמה צריך האדם לשמור עצמו, שלא לזרוק דברים אלו במקום שאינו צריך כמו מי שזורק לחם, וכל שכן מי שזורק לחמה של תורה לחוץ משלחנו, שהוא השכינה, שנאמר בה זה השלחן אשר לפני ה'. (ע"כ רעיא מהימנא)