חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרלה

זהר

תרלה) חמשאה, אוקמוה מארי מתניתין, דצריך להאריך על פתוריה, בגין עניים. ורזא דמלה, בגין דצדקה יאריך יומוי, דלא יתקצרון. כגוונא דאורייתא איהו אריכות יומין, בתרין עלמין, בעלמא דין ובעלמא דאתי לנשמתא. אוף הכי צדקה, איהי אריכות יומין לגופא, בתרין עלמין, הה"ד כי הוא חייך ואורך ימיך. כי הוא חייך בעולם הזה ואורך ימיך בעולם הבא. דעלמא דאתי לגופא לתחיית המתים, דלבתר דייקום לא ימות. וכגוונא דעלמא דאתי יהא קיים, הכי עלמא דין יהא קיים.

פירוש הסולם

תרלה) חמישאה, אוקמוה מארי וכו': תקון החמישי שבשלחן, העמידוהו בעלי המשנה, שצריכים להאריך על שלחנו, בשביל העניים, שיהנה אותם משלחנו. וסוד הדבר, כדי שהצדקה תאריך ימיו, שלא ימות בקוצר ימים, כעין התורה, שהיא אריכות ימים בשביל הנשמה בב' עולמות, בעולם הזה ובעולם הבא. אף כך צדקה היא אריכות ימים לגוף בב' עולמות. ז"ש, כי הוא חייך ואורך ימיך. כי הוא חייך, בעולם הזה, ואורך ימיך בעולם הבא, שעולם הבא אל הגוף פירושו בתחייית המתים, שאחר שיקום לתחיית המתים לא ימות. וכמו שיתקיים בעולם הבא, כן יהיה קיים בעולם הזה.