חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרלד

זהר

תרלד) רביעאה, למהוי על פתוריה דברי תורה, דלא יתקיים ביה כגוונא דעמי הארץ, דאתמר עלייהו כי כל שלחנות מלאו קיא צואה אבל בסתרי תורה אוקמוה, הרוצה להעשיר יצפין, יתן שלחן לצפון, הרי שלחן לשמאלא, דאיהו דין, בעי לקשרא ביה ימינא, דאיהו אורייתא, דאתיהיבת מחסד, דאיהו רחמי, ימין ה'.

פירוש הסולם

תרלד) רביעאה, למהוי על וכו': תקון הרביעי שבשלחן, הוא, שיהיה על שלחנו דברי תורה, שלא יתקיים בה כמו בעמי הארץ, שנאמר עליהם, כי כל שלחנות מלאו קיא צואה. אבל בסתרי תורה העמידוהו, הרוצה להעשיר יצפין, שיתן השלחן לצד צפון, הרי שהשלחן הוא לשמאל, שהוא דין, ע"כ צריך לקשר בו ימין, שהוא התורה שניתנה מחסד, שהוא רחמים, שהוא ימין ה'.