חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרלב

זהר

תרלב) ונותן עיניו בו, בגין דהאי כוס, דאיהו לקבל ארעא דישראל, דאתמר בה, תמיד עיני יי' אלהיך בה. ועיינין דלעילא, אינין שבעין סנהדרין, ומשה ואהרן עלייהו. תרין עיינין עלאין. חד עין ימין, וחד עין שמאלא, ואינון ע"ב, כמנין ביין. והאי איהו רזא דנותן בכוס עינו.

פירוש הסולם

תרלב) ונותן עיניו בו וכו': ונותן עיניו בו הנאמר בכוס של ברכה, הוא משום שכוס הזה, הוא כנגד ארץ ישראל, שהיא מלכות המלבשת את הבינה, שנאמר בה, תמיד עיני ה' אלקיך בה. והעינים של מעלה הן עין סנהדרין ומשה ואהרן עליהם, שהם ב' עינים העליונים, שהן חכמה ובינה, אחת עין ימנית ואחת עין שמאלית, והם ע"ב כמנין ביין, כי ע' סנהדרין הם כנגד חג"ת נהי"מ שכל אחת כלולה מעשר. וחכמה ובינה עליהם שהם משה ואהרן. וזה הוא סוד ונותן עיניו בו, שימשיך חו"ב אל הכוס, שהיא מלכות. וז"ס, נותן בכוס עינו.