חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרכו

זהר

תרכו) עטור, אוקמוה מעטרו בתלמידים. וארח רזא, ה' איהו כוס, מעטרו בתלמידים באת י', דאיהו עטרת על ה'. עטוף, צריך לאעטפא רישיה בגין דשכינתא על רישיה. דהכי אוקמוה מארי מתניתין, אסור לתלמיד חכם למיהך ד' אמות בגלוי הראש. משום מלא כל הארץ כבודו. כל שכן בברכה, ובאדכרת שמא קדישא, למהוי בגלוי הראש.

פירוש הסולם

תרכו) עטור, אוקמוה מעטרו וכו': עטור, הנאמר בכוס, העמידוהו, מעטרו בתלמידים. (ברכות נא.) ובדרך סוד, ה' היא הכוס, דהיינו בינה, מעטרו בתלמידים, באות י' שהיא עטרה על ה' (עי' עקב אות נ"ט) כי תלמידים מרבים וממשיכים חכמה. עטוף, הנאמר בכוס, הוא שצריך לעטוף הראש, דהיינו לכסותו, בשביל שהשכינה היא על ראשו. כי כך העמידו בעלי המשנה, אסור לתלמיד חכם ללכת ד' אמות בגלוי הראש. משום שמלא כל הארץ כבודו. כל שכן בברכה ובהזכרת שם הקדוש, שאסור להיות בגלוי הראש.