חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרכה

זהר

תרכה) ואוקמוה בכוס, שצריך הדחה ושטיפה. הדחה מבחוץ, ושטיפה מבפנים. ורזא דמלה, שיהא תוכו כברו. מאן דזכי לנשמתא מהאי כוס, למהוי נשמתא דכיא מלגו ומלבר. ורזא דמלה, וטהרו וקדשו, טהרה מבפנים, וקדושה מבחוץ. ומה כוס לאו טהרתיה וקדושתיה מלגו ומלבר בלא מיא. אוף הכי נשמתא, לאו טהרתה וקדושתה מלגו ומלבר בלא אורייתא. ובגין דא אמר רבן גמליאל, מי שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש. בגין דלאו איהו מסטרא דאילנא דחיי, אלא מעץ הדעת טוב ורע.

פירוש הסולם

תרכה) ואוקמוה בכוס שצריך וכו': והעמידו בכוס, שצריך הדחה ושטיפה, הדחה מבחוץ, ושטיפה מבפנים. וסוד הדבר שיהיה תוכו כברו, שהפנימיות וחיצוניות שבכוס תהיינה שוות, מי שזכה לנשמה מכוס הזו, שהיא בינה, צריכה הנשמה להיות נשמה טהורה מפנים ומבחוץ. וסוד הדבר, וטהרו וקדשו, טהרה מבפנים וקדושה מבחוץ. ופירושו של קדושה וטהרה הוא לעיל (תזריע דף מ"ה ד"ה אמנם) ומה כוס, אין טהרתה וקדושתה מבפנים ומבחוץ בלא מים, אף כך הנשמה אין טהרתה וקדושתה מבפנים ומבחוץ בלי תורה. ומשום זה אמר רבן גמליאל, מי שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש. משום שהוא אינו מצד עץ החיים, אלא מעץ הדעת טוב ורע. כי מי שחסר קדושה מבחוץ, או חסר טהרה מבפנים, הוא מעורב טוב ורע.