חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרכב

זהר

תרכב) ועשר אצבען, רמיזי לעשר אמירן דעובדא דבראשית. ובגין דא אוקמוה מארי מתניתין, מאן דמזלזל בנטילת ידים, נעקר מן העולם. אמאי. בגין דאית בהון רזא דעשר אמירן, וכ"ח אתוון, דבהון אתברי עלמא.

פירוש הסולם

תרכב) ועשר אצבען רמיזי וכו': ועשר אצבעות רומזות לעשרה מאמרות שבמעשה בראשית. ומשום זה העמידו בעלי המשנה. מי שמיקל בנטילת ידים נעקר מן העולם. למה. הוא משום שיש בהם סוד עשרה מאמרות וכ"ח אותיות, שבהם נברא העולם.