חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תריט

זהר

תריט) ואי תימא לאו אינון אלא שית מדאורייתא, משום לחם משנה. אלא לא ניכול למדכר ו', בלא חבריה, ו' ו', שית מלעילא לתתא, ושית מלתתא לעילא. לקבל שית דרגין דכרסייא עלאה. ושית דרגין דכרסייא תתאה. שית באתכסייא. ושית באתגלייא. הנסתרות לידו"ד אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם.

פירוש הסולם

תריט) ואי תימא לאו וכו': ואם תאמר, שאינם אלא שש חלות מן התורה, משום לחם משנה שצריכים בכל סעודה מג' סעודות, והן שש, ולא י"ב. ומשיב, אלא אין אנו יכולים להזכיר ו' בלי ו' חברתה, דהיינו ו"ו הנשמע במבטא, שזה יורה על שש ספירות חג"ת נה"י דאור ישר שממעלה למטה. ושש ספירות חג"ת נה"י דאור חוזר שממטה למעלה. והן כנגד שש מדרגות שבכסא העליון שמחזה ולמעלה דז"א, שהן חג"ת נה"י הכלולות בחג"ת, ושש מדרגות של כסא התחתון, שמחזה ולמטה דז"א, שהן חג"ת נה"י הכלולות בנה"י. שש של כסא העליון הן במכוסה, כי מחזה ולמעלה אין גילוי לחכמה. ושש שמחזה ולמטה הן בגלוי, כי מחזה ולמטה יש גילוי לחכמה. שז"ס, הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. שמחזה דז"א ולמעלה הן נסתרות. ומחזה דז"א ולמטה הן נגלות.