חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תריח

זהר

תריח) ומנלן דלחם הפנים איהו מפתורא דמלכא. דכתיב, וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ידוד. ז"ה: י"ב אנפין. ואוף הכי, מאן דאית ליה, בעי לתקנא ולסדרא על פתוריה, ארבע ככרות בכל סעודתא דשבת, לתלת סעודתי תריסר אנפין.

פירוש הסולם

תריח) ומנלן דלחם הפנים וכו': ומאין לנו שלחם הפנים הוא משלחן המלך. כי כתוב, זה, השלחן אשר לפני הויה. זה בגימטריא י"ב פנים. ואף כך, מי שיש לו, צריך לתקן ולסדר על שלחנו ד' ככרות בכל סעודה של שבת, אשר לג' סעודות הם י"ב ככרות, שהם י"ב פנים.