חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תריד

זהר

תריד) ועוד אית רזא אחרא, דלבתר ייתי בגלגולא, ויתחדש כמלקדמין. והיינו אלמנה וגרושה, דאתתרכת מגנתא דעדן, ובגין דא אתקריאת גרושה, כגון ויגרש את האדם. ומאן גרים לה. בגין דזרע אין לה, דמית בלא בנין ושבה אל בית אביה כנעוריה, דתבת בהאי עלמא בההוא נער בן יבם, והיינו ושבה אל בית אביה כנעוריה. ולבתר דזכת לזרע מלחם אביה תאכל, וכל זר לא יאכל בו וגו'. לא תהיה אשת המת החוצה, לאיש זר.

פירוש הסולם

תריד) ועוד אית רזא וכו': ועוד יש סוד אחר. כי המת בלא בנים יבא אח"כ בגלגול ומתחדש כבתחילה. והיינו אלמנה וגרושה, כי נפשו נתגרשה מגן עדן, ומשום זה נקראת גרושה, כמו, ויגרש את האדם. ומי גרם לה זה, משום שזרע אין לה, שמת בלא בנים. ושבה אל בית אביה כנעוריה, שחוזרת לעולם הזה, ומתגלגלת בנער ההוא בן היבם, והיינו, ושבה אל בית אביה כנעוריה. ואחר שזכתה לזרע, מלחם אביה תאכל. וכל זר לא יאכל בו וגו'. והיינו שכתוב, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. שאם לא תתיבם, תפול לאיש זר, שהוא הס"א.