חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרח

זהר

תרח) פתח ואמר, הא אוקמוה מארי מתניתין, בעה"ב בוצע וארח מברך. ועוד אוקמוה, צריך לדקדק בה' מן המוציא. ותרין ההין אינון, לקבל שתי הלחם. שתי ככרות דשבת. י', איהי כביצה לכל חד וחד. ומאן איהו בעה"ב דבוצע. דא ו'.

פירוש הסולם

תרח) פתח ואמר הא וכו': פו"א, הרי העמידו בעלי המשנה, בעל הבית בוצע וארח מברך. ועוד העמידו, שצריך לדקדק בה' של המוציא. ובי ההין של שם הויה, שהן בינה ומלכות, הן כנגד שני הלחם, שתי חלות של שבת. י' דהויה, היא פרוסת לחם כביצה שנותנים לכל אחד ואחד. ומי הוא הבעל הבית שבוצע. זהו ו' דהויה. ונרמזו כאן כל ד' אותיות הוי"ה.