חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרו

זהר

תרו) ואנא מזמן עמך, לכל מארי מתניתין, ולמארי מקרא, ולמארי תלמוד, וכ"ש למארי סתרי תורה דילך, כלה דילך, מטרוניתא קדישא דילך, עלאה ותתאה, וכלא ברשות דעלת כל עלאין, אדון כל האדונים, מלך על כל המלכים דעילא ותתא, דאיהו יחיד בלא תניינא, ולית את ונקודה דמשתתף בהדיה, ולא שנוי גוונין דאינשא. דאיהו מארי כל מפתחאן, דרזין דהוויות, ושמהן וכנויין, וכל רזין גניזין דחכמתא, דתפתח לון כלהו ליקרא דילך, עלת על כל עלות. אנא מתחנן קדמך, דתפתח לון ליקרא דילך, דיקרא דילך איהו מאבי ואמי דשמיא, ואב דכל ישראל, ואם דלהון, דאתמר בה ואל תטוש תורת אמך, ועמך לית שותפו דאם בעלמא.

פירוש הסולם

תרו) ואלא מזמן עמך וכו': ואני מזמין עמך לכל בעלי המשנה, ולבעלי מקרא, ולבעלי תלמוד, וכל שכן לבעלי סתרי תורה שלך, וכלה שלך שהיא המלכה הקדושה שלך, העליונה, שהיא בינה, והתחתונה שהיא מלכות. והכל ברשות העלה שעל כל העליונים, האדון כל האדונים, המלך על כל המלכים שלמעלה ושלמטה. שהוא יחיד בלא שני, ואין אות ונקודה שתתחבר עמו, ולא שינוי גוונים הנוהג באיש. שהוא רבון של כל מפתחות הסודות של הויות ושמות וכנוים וכל סודות הגנוזים של החכמה, שתפתח אותם כולם אלינו, בשביל כבודך עלת על כל העלות. אני מתחנן לפניך שתפתח לנו לכבודך, כי הכבוד שלך, הוא מאבי ואמי דשמים, דהיינו חכמה ובינה, שהס אבא ואמא של ז"א הנקרא שמים, ואב של כל ישראל, שהוא ז"א, והאם שלהם, שהיא המלכות, שנאמר בה, ואל תטוש תורת אמך. ועמך, אין חיבור של איזה אם בעולם.