חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תרד

זהר

תרד) איהי ד', שלימו דמרכבתא דאדם, ושלימו דארבע אנפין דאדם. ובג"ד, ישא ידוד פניו אליך. ואוקמוה מארי מתניתין, והכתיב אשר לא ישא פנים. אלא אמר הקב"ה, ולא אמרתי להם ואכלת ושבעת, והם דקדקו עליהם, עד כזית או עד כביצה, ואיך לא אשא להם פנים. ורבנן דמתניתין ואמוראין, כל תלמודא דלהון, על רזין דאורייתא סדרו ליה.

פירוש הסולם

תרד) איהי ד' שלימו וכו': היא חיה הד' שה"ס פני אדם שהיא שלימות מרכבת אדם, שהוא ז"א, הנקרא אדם בסוד הויה דמילוי אלפין שבגי' אדם, והיא שלימות של ד' פנים שבפני אדם, כי פני אדם שהם מלכות יש לה ד' פנים אריה שור נשר אדם, והיא פנים הד' שה"ס מלכות שבמלכות. ומשום זה כתוב, ישא ד' פנים אליך. והעמידו בעלי המשנה, והרי כתוב אשר לא ישא פנים, אלא אמר הקב"ה, ולא אמרתי להם ואכלת ושבעת וברכת וגו' והם החמירו עליהם לברך, עד כזית ועד כביצה, ואיך לא אשא להם פנים. וחכמי המשנה והאמוראים כל התלמוד שלהם על סודות התורה סדרוהו.