חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקסח

זהר

תקסח) רבי ייסא, שרי למיכל לתרנגולא בגבינה או בחלבא. אמר ר' שמעון אסיר לך, דלא יהיב איניש פתחא לזינין בישין. לך לך אמרין נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב. ודאי אסיר לך הוא, דחומרא אית ביה, כבעירא לשחיטה. ומאן דשרי האי, מה כתיב ותשקו את הנזירים יין, מאן דשרי האי, כמאן דשרי האי. וכתיב, לא תאכל כל תועבה, כל, לאכללא כלא.

פירוש הסולם

תקסח) ר' ייסא שרי וכו': ר' ייסא התיר לאכול תרנגול בגבינה או בחלב. אמר ר' שמעון אסור לך. שאיש אינו צריך לתת פתח למינים הרעים לך לך אומרים לנזיר, סבב סבב, אל הכרם לא תקרב. ודאי הוא אסור לך כי יש בו חומרת השחיטה כמו בבהמה. ומי שמתיר זה מה כתוב בו, ותשקו את הנזירים יין, כי מי שמתיר זה מתיר זה. שהפגם הנעשה למעלה, אחד בהם. וכתוב, לא תאכלו כל תועבה. כל בא לכלול הכל.