חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקסב

זהר

תקסב) א"ר יהודה, האי דאמר ר' אבא, דכתיב לא תבשל גדי בחלב אמו, בחלב האם מבעי ליה, מאי אמו. ואי תימא, כנסת ישראל אמו דסטרא דמסאבא, לאו הכי, דהא שמענא דאמר ר' שמעון, כנסת ישראל אימא קדישא בחולקיה דישראל אתאחדא, דכתיב כי חלק יי' עמו.

פירוש הסולם

תקסב) א"ר יהודה האי וכו': אר"י, זה שאמר ר' אבא, על הכתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו. אשר גדי הוא מס"א, שלא יינק מן השכינה, (לעיל אות ת"ק) בחלב האם היה צריך לומר, מהו אמו. ואם תאמר שכנסת ישראל, שהיא המלכות, היא אמו של צד הטומאה, אינו כן, כי שמעתי שאמר ר' שמעון, כנסת ישראל שהיא אמא הקדושה, בחלקם של ישראל נתאחדה, שכתוב, כי חלק ה' עמו.