חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקטז

זהר

תקטז) קמו כלהו מארי מתיבתא ואמרו, רעיא מהימנא, כמה אנת תקיף לזרקא אבנא, דהא מטא לאתר דלית מאן דידע אתרהא, ומלאכין קדישין שאלין בגינהא איה מקום כבודו להעריצו, דלית מאן דידע מקומו, כד סלקא לעילא באתר דזריקת לה. עד דאמרין כלהו, ברוך כבוד י״י ממקומו.

פירוש מעלות הסולם

תקטז) קמו כלהו מארי וכו׳: עמדו כל בעלי הישיבה ואמרו, רועה הנאמן, כמה חזק אתה לזרוק האבן, שהרי הגיע למקום שאין מי שיודע המקום ההוא, והמלאכים הקדושים שואלים עליה איה מקום כבודו להעריצו, שאין מי שיודע מקומה, כשהיא עולה למעלה במקום שזרקת אותה, כי היא עולה לרישא דלא אתיידע שה״ס א״ס ב״ה (זהר בראשית א׳ אות ר״ד עיי״ש בפירוש הסולם) עד שכולם אומרים ברוך כבוד ה׳ ממקומו.