חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תקח

זהר

תקח) קום שלמה מלכא, דאנת שלם דילה, קומו למהוי עזר לגבה בהאי קרבא. נער נער דאנת מארי מפתחין דאוצרין דמלכא, דכל מאני קרבא דמלכא בהון. קום אפתח היכלא, אדני שפתי תפתח ופי יגיד שבחוי דמלכא עלאה. דהא היכלא דיליה איהו, טול רשו, ואפתח היכלא בגין יקרא דשכינתא.

פירוש מעלות הסולם

תקח) קום שלמה מלכא וכו׳: עמוד שלמה המלך, שאתה שלום שלה, כמ״ש בזהר תרומה (אות שמ״ז) מיומא דאמר לה קב״ה לסיהרא זילי ואזעירי גרמיך לא אזדווגת בזווגא שלים בשמשא בר כד אתא שלמה מלכא. עמדו להיות עזר אליה במלחמה הזו. נער נער היינו חנוך הנקרא נער משמש אל השכינה בסו״ה חנוך לנער על פי דרכו. שאתה בעל המפתחות של אוצרות המלך, (זהר בראשית א׳ אות תע״ה) שכל כלי המלחמה של המלך בהם, עמוד ופתח היכל המלך, שהוא סוד אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלות המלך העליון, שהרי ההיכל שלו הוא, קח רשות ופתח את ההיכל בשביל כבוד השכינה.
פירוש: סוד יחוד הקירטא, הוא להמשיך כל המוחין אל המלכות, הן המוחין דעי״מ דאחורים, עיבור פירושו: מוחין דנה״י. יניקה פירושה: מוחין דחג״ת. ומוחין פירושם: מוחין דג״ר ובמקומה שוה עד הכתר. ואח״כ יש לכוין להמשיך לה ג׳ הבחינות: עיבור יניקה מוחין דפנים, וע״י המשכת המוחין מבריחים את הסט״א והחצונים ויש שמכניעים אותם לגמרי, עד שיתקבצו כל ההארות של הזווגים שנמשכו בזה אחר זה במשך שתא אלפי שני ויתגלו בפעם אחת אל המלכות ואז יבולע המות שהוא הסט״א והקליפות לנצח. והנה אין אדם יכול לתקן במקום שאינו נמצא שם, וכיון שר׳ שמעון הכין עצמו להכניע את החצונים ע״י גילוי הסודות של יחוד הקירטא, ולפתוח בזה פתח לכל באי עולם ללמדם איך להכניע את החצונים, היה צריך להמצא במקומם בכרי שתהיה ביכלתו להכניעם, וכדי להיות בטוח שלא יסתכן בהיותו במקום שפל כזה התחזק ואמר אם תחנה עלי מחנה וגו', וביקש סיוע מהאבות ומשה ואהרן ודוד ושלמה ומטטרו"ן.