חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תע

זהר

תע) א"ל רבי יהודה, על מה אתכוונת. אמר, על תרין סימנין. אמר, והא אנא אשכחנא חד נכיס. אלא בשרא הוא דכשרה, ואת לא תהא טבחא מכאן ולהלאה. ואע"ג דלא בעינא כוונה בשחיטה.

פירוש הסולם

תע) א"ל ר' יהודה וכו': א"ל ר"י על מה נתכוונת לשחוט. אמר, רציתי לשחוט ב' סימנים. אמר, והרי אני מצאתי שרק סימן אחד נשחט. אלא הבשר הוא כשר, ואתה לא תהיה עוד טבח מכאן והלאה. ואע"פ שאין צריכים כוונה בשחיטה.