חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תעא

זהר

תעא) א"ל ר' יוסי, הכוונה לאו להאי איתמר, אלא כוונה דקב"ה, דנכיס לשמים, ולא לשום פתגם אחרן. אבל נתכוון לתרי סימני, ושחיט חד, מותר הוא בדיעבד. דתנן, השוחט אחד בעוף, דיעבד אין, לכתחלה לא.

פירוש הסולם

תעא) א"ל ר' יוסי וכו': א"ל ר"י, הכוונה בשחיטה, לא לזה אמרו, אלא הכוונה להקב"ה, שישחט לשמים, ולא לשם דבר אחר. אבל אם נתכוון לב' סימנים ושחט אחד, מותר הוא בדיעבד. שלמדנו, השוחט אחד בעוף, בדיעבד מותר לכתחילה אסור.