חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תס

זהר

תס) אמרית ליה ברי, מאן הוא רבך. אמר לי רבי אלכסנדראי. אמרית ליה, ומה לעית יומא דין. אמר לי, האי קרא דכתיב, ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם. כך א"ר אלכסנדראי, מה הוא חכמה. הוא שמו של הקב"ה. והוא חכמה. ומעולם לא גילה לשום אדם, ולא עתיד להגלות, אלא קצת הימנה למשה לבד.

פירוש הסולם

תס) אמרית ליה ברי וכו': אמרתי לו, בני, מי הוא רבך. אמר לי, רבי אלכסנדראי, אמרתי לו, ומד. למדת ביום הזה. אמר לי, מקרא הזה, שכתוב, ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם. כך אמר ר' אלכסנדראי, מה היא חכמה. היא שמו של הקב"ה. והוא חכמה. ומעולם לא גילה לשום אדם, ואינה עתידה להגלות, אלא קצת ממנה נגלתה למשה בלבד.