חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסט

זהר

תסט) א"ר יוסי, אנא חמית לרבי יהודה דזמין לרבי יוסי ורבי חגי, והוה טבחא, ורבי אבא קרין ליה. ונכיס ההוא תרנגולתא, ונתכוין לתרי סימני, ובדקו ואשכחו דנכיס חד סימנא, וחד לא נכיס.

פירוש הסולם

תסט) א"ר יוסי אנא וכו': אר"י, אני ראיתי את ר' יהודה, שהזמין את ר' יוסי ואת ר' חגי. והיה טבח, והיו קוראים אותו ר' אבא, ושחט תרנגולת ונתכוון לשחוט ב' סימנים, הקנה והושט, ובדקו ומצאו ששחט רק סימן אחד, והשני לא שחט.