חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסח

זהר

תסח) א"ר יצחק, וכי על זמנא חדא לא ליעניש בר מהאי. והא תנינן, האי טבחא דלא סר סכינא קמי חכם, משמתינן ומעברינן ליה, ומכרזינן אבשריה דטרפה היא, ומה על סכינא דלא נמצאת יפה הוא כך. על מי שיצאה נבלה או טרפה מתחת ידו, אינו דין דמשמתין ליה ומעבירינן ליה, ומכרזינן אבשריה דטרפה.

פירוש הסולם

תסח) א"ר יצחק וכי וכו': אר"י, וכי על הפעם הראשונה אין מענישים אותו חוץ מזה. והרי למדנו, אותו טבח שאינו מראה סכינו לפני החכם, מחרימים ומעבירים אותו, ומכריזים על בשרו שהוא טרפה. ומה על סכין שאינה נמצאת יפה, הוא כך, על מי שיצאה נבלה או טרפה מתחת ידו מכל שכן שמחרימים ומעבירים אותו, ומכריזים על בשרו שהוא טרפה.