חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסז

זהר

תסז) לפיכך האי טבחא, דנפקא נבילה או טריפה מתחות ידוהי. זמנא חדא, משמתין ליה. שנית, מעבירינן ליה. שלישית, מכריזין עליה בשוקי, דכל מה דשחיט הוא טריפה. ולעולם לא נוקים ליה לטבחא.

פירוש הסולם

תסז) לפיכך האי טבחא וכו': לפיכך הטבח ההוא, המוציא נבלה או טרפה מתחת ידו, פעם אחת, מחרימים אותו, בפעם שניה, מעבירים אותו. בשלישית מכריזים עליו בשוק, שכל מה ששחט הוא טרפה, ולעולם אין מעמידים אותו עוד להיות טבח.