חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסו

זהר

תסו) א"ר יהודה, אע"ג דהאי נפש חיה אית בבהמות ובחיות ובמיניהם, והתירם לבני אדם, חס הקב"ה עליהם במיתתם, שלא יצערום לאותם בעלי נפש החיה. דלית לך כל אינש, דלית ביה נפש חיה, כדי שישוב לעבוד בוראו, להבדיל עצמו משאר כל אדם, כדי להתעסק בתורה ובמצות, שמרויח בזה הנשמה הקדושה.

פירוש הסולם

תסו) א"ר יהודה אע"ג וכו': אר"י, אע"פ שנפש חיה זו ישנה בבהמות ובחיות למיניהם, והתירם לבני אדם, חס הקב"ה עליהם במיתתם, שלא יצערו לנפש החיה הזו. ואין לך אדם שלא תהיה בו נפש חיה. כדי שישוב לעבוד בוראו, להבדיל עצמו משאר כל אדם, כדי לעסוק בתורה ומצוות, שבזה מרויח הנשמה הקדושה.