חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסד

זהר

תסד) אמרתי לו, מה שמך. אמר לי, אהבה. אמרתי לו, מר אהבה, וקריתי עליו, ואהבת עולם אהבתיך. ואנא זכינא למחמי לרב אדא בריה, וסחינא ליה האי.

פירוש הסולם

תסד) אמרתי לו מה וכו': אמרתי לו מה שמך. אמר לי, אהבה. אמרתי לו אדון אהבה, וקראתי עליו, ואהבת עולם אהבתיך. ואני זכיתי לראות את בנו רב אדא, וסיפרתי לו את זה.