חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסג

זהר

תסג) ואי הדרין בתיובתא, ולא פתחין פומהון להטיח דברים כלפי מעלה ומיתה דלהון בסתימו דפומא, כבעירא דאיהי מיתא, ולית לה קול ודבור. ובוידוי הכי יימא איהו, אין לי פה להשיב, ולא מצח להרים ראש, ויתודה ומייחד לקב"ה בכל יומא, למהוי מיתתיה באחד. כגוונא דשחיטת בהמה, בתריסר בדיקותדסכין, ובסכין דאינון אח"ד.

פירוש הסולם

תסג) ואי הדרין בתיובתא וכו': ואם חוזרים בתשובה, ואינם פותחים פיהם להטיח דברים כלפי מעלה. והמיתה שלהם היא בסתימת פה, כבהמה, שהיא מתה ואין לה קול ודבור. ובוידוי שלהם, יאמרו כך, אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. ויתודה ויהיה מיחד להקב"ה בכל יום, ויקבל עליו שיהיה מיתתו באחד, כעין שחיטת בהמה בי"ב בדיקות של הסכין של שחיטה, עם הסכין עצמו, הם י"ג, כחשבון אחד.