חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תסא

זהר

תסא) רשיעיא, אינון רשימין בלא סימנין דטהרה, אינון דלית להון תפלין על רישא, ודרועא. ואינון דלא רשימין בתורה ובמצות. ואלין דלא נטרין זכור ושמור. ולא רשימין בתכלת ולבן דציצית. ואלין דלא רשימין באלין סימנין, שקץ הם לכם, לאו אינון ישראל אלא עמי הארץ. מה אלין שקץ ושרץ, אוף אינון כן, שקץ ושרץ. כמה דאוקמוה מארי מתניתין, עמי הארץ הם שרץ, ונשותיהם שקץ. ועל בנותיהם אתמר, ארור שוכב עם כל בהמה.

פירוש הסולם

תסא) רשיעיא אינון רשימין וכו': הרשעים, הם רשומים בלא סימני טהרה, הם, שאין להם תפילין על הראש ועל הזרוע, והם שאינם רשומים בתורה ומצות. והם שאינם שומרים זכור ושמור. ואינם רשומים בתכלת ולבן של הציצית. ואלו שאינם רשומים בסימנים האלו, שקץ הם לכם, הם אינם ישראל, אלא עמי הארץ. מה אלו שאין להם סימני טהרה הם שקץ ושרץ, אף הם כן, שקץ ושרץ. כמו שהעמידו בעלי המשנה, עמי הארץ הם שרץ ונשותיהם שקץ, ועל בנותיהם נאמר, ארור שוכב עם בהמה.