חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תנט

זהר

תנט) ובעירן, עמי הארץ, אינון רשימין באעברו דערלה ופריעה. עופין, בזפק ובקרקבן נקלף, באעברו דזפק, וקלופה דקרקבן, אינון רשימין עופין למיכל ובעירן, בתרי סימנין, מעלת גרה, ומפרסת פרסה. כלהו רשמין בתרי סימנין, כגוונא דערלה ופריעה, דמתעברן מעמא קדישא.

פירוש הסולם

תנט) ובעירן עמי הארץ וכו': ואותם מישראל, שהם, בהמות, עמי הארץ, הם רשומים בהעברת הערלה והפריעה. שהם שני סימני טהרה. וכן העופות בשני סימנים, בזפק ובקרקבן הנקלף, בהעברת הזפק, והקליפה של הקרקבן, הם רשומים בעופות לאכול. והבהמות בשני סימנים, מעלת גרה ומפרסת פרסה. כולם רשומים בשני סימנים, כמו הערלה והפריעה הנעברים מעם הקדוש.