חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תנט

זהר

תנט) אמר, הכי אמר לי מורי, דהיא נפשא דאפיקת ארעא. ומן ארעא אתגזרת. אבל היא חייתא, לאתנענעא לכאן ולכאן. כמה דעבדין בעירא ורחשא, וכלא. אבל לית בה סוכלתנותא וחכמתא בפולחנא דהקב"ה, דלא אתבריאת אלא לבעירא ולחייתא, לאתנענעא בה בלא סוכלתנו, ולאשתצאה, כד תפוק, כהאי הבל דפומא.

פירוש הסולם

תנט) אמר הכי אמר וכו': אמר, כך אמר לי רבי, שהיא נפש שהוציאה הארץ, ומן הארץ נחצבה, אבל היא חיה, שתוכל להתנענע לכאן ולכאן, כמו שעושים הבהמות והשרצים והכל, אבל אין בה תבונה וחכמה בעבודת הקב"ה, כי לא נבראה אלא לבהמות וחיות להתנענע בה בלי תבונה, ולהיות כלה כשתצא מן הגוף, כמו שיוצא ההבל מן הפה.