חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תנח

זהר

תנח) בכמה רשימין רשים קב"ה לישראל, לאשתמודעא לגבי מלאכין. אלין דימינא, דתליין מקב"ה. או אלין דשמאלא, דתליין משכינתא. או אלין דתליין מקב"ה. ושכינתיה ביחודא חדא. ודאי אלין דאית בהון תורה, רשימין בחסד. ואלין דאית בהון מצוה, רשימין בגבורה. ואלין מארי דתפלין, ואות שבת, ואות ברית, רשימין בצדיק.

פירוש הסולם

תנח) בכמה רשימין רשים וכו': בכמה רשומות רשם הקב"ה את ישראל, שיהיו ניכרים אל המלאכים. אלו מישראל הנמשכים מימין, תלוים בהקב"ה. אלו שמשמאל תלוים בשכינה. או אלו התלוים בהקב"ה ושכינתו ביחוד אחד. ומפרש, ודאי אלו שיש בהם תורה, רשומים בימין, בחסד. ואלו שיש בהם מצוה, רשומים בשמאל, בגבורה. ואלו בעלי התפילין ואות שבת ואות ברית, רשומים בצדיק, שהוא יסוד.