חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תנח

זהר

תנח) ועוד שכינתא איהי בדיקת סימני חיה או עוף, מבני נשא דדמין לחיון ובעירן ועופין. דעלייהו אתמר ושחטתם בזה, בדוק כמו זה. דאינון סבלין מכתשין כמה דאוקמוהו כי עליך הורגנו כל היום, ובכל יומא לא מניחין צלותין.

פירוש מעלות הסולם

תנח) ועוד שכינתא איהי וכו׳: ועוד מתקוני השכינה, היינו מלכות, היא בדיקת הסמנים של חיה או עוף, בכדי שהשחיטה תהיה כהלכתה, (חולין מג.) מבני אדם הנמשלים לחיות ובהמות ועופות, כלומר שזכו לאור הנשמה, כי דצח״מ הם בחינת נרנ״ח, ונמצא הנשמה ה״ס בעלי חיים, שעליהם כתוב ושחטתם בזה, שפירושו בדוק כמו זה, שיהיה ברור ונקי, בסו״ה זה הדבר אשר צוה ה׳ (עי׳ בספר נועם אלימלך תחלת פרשת מטות) שהם סובלים מכות ויסורים כמו שהעמידוהו הכתוב כי עליך הורגנו כל היום, ובכל יום הם לא מזניחים את תפלתם.