חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תנו

זהר

תנו) ועוד, שכינתא איהי מצות אסיפת נוני ימא דאורייתא, דאתמר בהון דגים וחגבים אינן טעונין שחיטה, ואינון תלמידי דבי רב, דמתרבין בימא דאורייתא. ועלייהו אתמר, אסיפתן היא המתרת אותן, הה״ד יאסף להם ומצא להם, היא המתרת אותם משחיטה ודאי.

פירוש מעלות הסולם

תנו) ועוד שכינתא איהי וכו׳: ועוד השכינה שהיא מלכות היא מצות אסיפת דגי ים התורה, שהם תלמידי חכמים שנמשלו לדגי הים, מה דגת הים חיותם בים אף תלמידי חכמים כל חיותם היא בתורה. שלמדנו בהם, דגים וחגבים אינם צריכים שחיטה, בשעת מיתתם כשאר בני אדם שנשחטים בחרבו של מלאך המות, והם תלמידי חכמים הגדלים בים התורה, ועליהם למדנו אסיפתם היא המתרת אותם, זהו שכתוב יאסף להם ומצא להם, היא המתרת אותם ודאי משחיטה, כמ״ש וכבוד ה׳ יאספך.