חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמו

זהר

תמו) רבי זירא אמר, זמנא חדא הוה אזלינא במדברא, ואשכחנא חד ערבאי, דהוה מטיל אכתפיה מטול י' סאין, והוה סבא, ואמרנא ליה, חילא דא בעי למלעי באורייתא. אמר, לא עבדו לי אבא ואימא בגין כך, אלא לעובדא דא.

פירוש הסולם

תמו) רבי זירא אמר וכו': ר"ז אמר, פעם אחת הלכתי במדבר, ומצאתי ערבי אחד, שהטיל על כתפו משא של עשר סאה. והיה זקן. ואמרתי לו, הכח הזה צריך לעסוק בתורה. אמר לא עשו אותי אבי ואמי בשביל זה, לעסוק בתורה, אלא לדבר זה, לשאת משאות.