חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות תמג

זהר

תמג) פתח רעיא מהימנא ואמר, והא כתיב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע. ושבע רקיעין אינון: וילון. רקיע. שחקים. זבול. מעון. מכון. ערבות. שחקים. דבהון ריחים דטוחנים מן לצדיקים לעתיד לבא. ואינון אקרון שחקים, ע"ש ושחקת ממנה הדק ואינין נצח והוד עלייהו אתמר ושחקים יזלו צדק, דאיהי שכינתא תתאה.

פירוש הסולם

תמג) פתח רעיא מהימנא וכו': פרע"מ ואמר, והרי כתוב ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע. והם שבע רקיעים, וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות. ונקרא שחקים, משום שבהם ריחים הטוחנים מן לצדיקים, שהם יסוד ומלכות הנקראים צדיק וצדק, לעתיד לבא, דהיינו משפע הבינה הנקראת לעתיד לבא. והם נקראים שחקים על שם ושחקת ממנו הדק, והם נצח והוד, עליהם נאמר ושחקים יזלו צדק, שהיא שכינה התחתונה, דהיינו מלכות הנקראת צדק, שנוזל אליה השפע מן שחקים.