חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות שפז

זהר

שפז) ועל דא, בכלא קב"ה פקיד לון לישראל, למעבד עובדא, בגין דלא ישלוט עלייהו, מאן דלא אצטריך, ולא ישלוט עלייהו דינא, ויהון כלהון זכאין בארעא, כרחימו דאבא על בנין, וכלא בעובדא ובמלין תליא, והא אוקימנא מלין.

פירוש הסולם

שפז) ועל דא בכלא וכו': ועל כן לתקון כל, צוה הקב"ה לישראל לעשות המצוה של תקיעת שופר. א) שלא ישלוט עליהם מי שאינו צריך. דהיינו להעביר שליטת השטן וקטרוגו. ב) שלא ישלוט עליהם הדין, אלא שישרה עליהם הרחמים. ויהיו זוכים כולם לרחמיו בארץ כרחם אב על בנים. והכל תלוי, בהתעוררות התחתונים, במעשה ובדבור. וכבר נתבארו הדברים.