חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות שנ

זהר

שנ) ובתר תלת ירחין. עאל קמי פרעה, נטיל ליה קב"ה מניה, עד דקאים על טורא דסיני. לקבלא אורייתא, והדר ליה ההוא נהורא, ואשתמש ביה כל יומוי, ולא יכלו בני ישראל, למקרב בהדיה, עד דיהב מסוה על אנפוי, כד"א וייראו מגשת אליו, ואתעטף ביה כטלית. הה"ד עוטה אור כשלמה.

פירוש הסולם

שנ) ובתר תלת ירחין עאל קמי פרעה נטיל ליה קב"ה מניה: ואחר שלשה חדשים, דהיינו לאחר שלא נשאר לו כלום מימי עבורו, נכנס לפני פרעה, כלומר. שבת פרעה מצאה אותו על שפת היאור, והביאתו לפני פרעה, ואז לקח הקב"ה את האור ממנו, עד דקאים על טורא דסיני לקבלא אורייתא והדר ליה ההוא נהורא, עד שעמד על הר סיני לקבלת התורה, ואז החזיר לו הקב"ה את האור. ואשתמש ביה כל יומוי ולא יכלו בני ישראל למקרב בהדיה, עד דיהב מסוה על אנפוי כד"א וכו' ושמש עם האור כל ימיו ולא יכלו בני ישראל לגשת אליו עד שנתן מסוה על פניו, כמ"ש ויראו מגשת אליו וגו' ואתעטף ביה כטלית הה"ד עוטה אור כשלמה והוא נתעטף בהאור כמו בטלית, וז"ש עוטה אור כשלמה וגו'.