חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות שמח

זהר

שמח) ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור, ודא איהו נהורא, דברא קב"ה בקדמיתא, והוא נהורא דעינא, והוא נהורא דאחזי קב"ה לאדם קדמאה. והוי חזי ביה, מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא, והוא נהורא, דאחזי קב"ה לדוד, והוה משבח ואמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, והוא נהורא דאחזי קב"ה למשה, וחמא ביה, מגלעד ועד דן.

פירוש הסולם

שמח) ויאמר אלקים יהי אור וגו' ודא איהו נהורא דברא קב"ה בקדמיתא, הוא נהורא דעינא: ויאמר אלקים יהי אור וגו', זה הוא האור שברא הקב"ה בתחלה, והוא אור העינים. והוא נהורא דאחזי קב"ה לאדם קדמאה והוי חזי ביה מסייפי עלמא ועד סייפי עלמא, והוא האור שהראה הקב"ה לאדם הראשון, והיה רואה בו מסוף העולם ועד סופו, והוא נהורא דאחזי קב"ה לדוד, והוה משבח ואמר מה רב טובך וגו' והוא האור שהראה הקב"ה לדוד, והיה משבח ואומר עליו מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. והוא נהורא דאחזי קב"ה למשה וחמא ביה מגלעד עד דן. והוא האור שהראה הקב"ה למשה וראה בו מגלעד עד דן, דהיינו כל ארץ ישראל.