חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רצ

זהר

רצ) וישמעו את קול ה' אלקים וגו', כד קריבו לטורא דסיני. הה"ד השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש וגו', וערב רב מיתו ואנון הוו דאמרו למשה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות, ואשכחו אורייתא, ואלין אנון עמי הארץ, דאתמר בהון ארור שוכב עם כל בהמה. בגין דאנון מסטרא דההוא חויא, דאתמר ביה, ארור אתה מכל הבהמה.

פירוש הסולם

רצ) וישמעו את קול ה' אלקים וגו' כד קריבו לטורא דסיני הה"ד השמע עם וגו'הכתוב וישמעו את קול ה' אלקים מתהלך וגו' רומז על ישראל כשקרבו לקבלת התורה על הר סיני וז"ש השמע עם קול אלקים מדבר מתוך האש כמוך ויחי. ויליף גזרה שוה שמיעה שמיעה. וערב רב מיתו אבל הערב רב לא יכלו לשמוע קול אלקים ומתו, ואנון הוו דאמרי למשה, ואל ידבר וגו' ואלו שנשארו מהערב רב שלא מתו. אמרו אח"כ למשה ואל ידבר עמנו אלקים פן נמות. ואשכחו אורייתא וגרמו שכחה בתורה ע"י שהחטיאו ישראל בעגל.
ואלין אנון עמי הארץ דאתמר בהון ארור שוכב עם כל בהמה, והערב רב הם אלו עמי הארץ, שנאמר בהם ארור שוכב עם כל בהמה בגין דאינון מסטרא דההוא חויא דאתמר ביה ארור אתה מכל הבהמה. משום שהם מצד נחש ההוא שנאמר בו, ארור אתה מכל הבהמה.