חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רפ

זהר

רפ) אמר רבי חזקיה, הכי הוא ודאי, זכאה איהו, מאן דחולקיה אתקיים בסטרא טבא, ולא ירכין גרמיה לסטרא אחרא, וישתזיב מנהון. אמר ליה רבי יהודה, הכי הוא ודאי, וזכאה מאן דיכיל לאשתזבא מניה מההוא סטרא, וזכאין אינון צדיקיא, דיכלי לאשתזבא מנייהו, ולאגחא קרבא בההוא סטרא. אמר רבי חזקיה במה. פתח ואמר, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה וגו', מאן מלחמה, דא מלחמה דההוא סטרא בישא, דאצטריך ב"נ לאגחא ביה קרבא, ולשלטאה עלוי, ולאשתזבא מניה.

פירוש הסולם

רפ) א"ר חזקיה וכו': אר"ח, כן הוא ודאי, אשרי הוא, מי שחלקו נמצא בצד הטוב, ואינו מטה עצמו לסטרא אחרא, וניצל מהם. אמר ליה ר' יהודה כן הוא ודאי, ואשרי מי שיכול להנצל מאותו הצד, ואשרי הם הצדיקים שיכולים להנצל מהם, ולעשות מלחמה באותו הצד.
אמר ר' חזקיה וכו': אר"ח, במה עושים עמהם מלחמה. פתח ואמר, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה וגו', איזה מלחמה, זהו מלחמה של אותו צד הרע, שהאדם צריך לעשות עמו מלחמה, ולמשול עליו, ולהנצל ממנו.