חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רעט

זהר

רעט) כל הני זכירה ופקידה לטב, אלין אינון דרגין ידיען, רזא דמהימנותא, דכר ונוקבא, רזא חדא, זכירה ופקידה, ואלין אינון לטב. זכירה ופקידה לביש, אלין אינון רזא דסטרא אחרא, דקיימא ברזא דאלהים אחרים, דכר ונוקבא כחדא, זכירה בהאי, ופקידה בהאי, ואלין אינון דקיימין תדיר לביש. ואלין לקביל אלין. מהכא נפקי כל רזי דמהימנותא, וכל קדושין עלאין, כמה דאוקמוה. ומהכא נפקי כל זינין בישין, וכל מותא, וכל סטרין וזינין בישין בעלמא ואוקמוה. ודא בהפוכא מן דא.

פירוש הסולם

רעט) כל הני זכירה וכו': כל אלו זכירה ופקידה לטוב, אלו הם מדרגות ידועות סוד האמונה. זכר ונקבה בסוד אחד, הם זכירה ופקידה. זכירה ה"ס זכר, ופקידה ה"ס הנקבה כנ"ל. ואלו הם לטוב. זכירה ופקידה לרע, אלו הם סוד הצד האחר, הנמצא בסוד אלהים אחרים זכר ונקבה כאחד, זכירה בזה בזכר, ופקידה בזה בנקבה. ואלו הם העומדים תמיד לרע. והם זה לעומת זה, זכר ונקבה דס"א, לעומת זכר ונקבה דקדושה. מכאן, מזכירה ופקידה דקדושה, יוצאים כל סודות האמונה וכל מדרגות קדושות העליונות כמו שבארוהו, ומכאן, מזכירה ופקידה דס"א, יוצאים כל מינים הרעים, וכל המות, וכל הצדדים של מינים הרעים שבעולם. ובארוהו וזה הס"א להיפך מזה, מן הקדושה.