חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רעח

זהר

רעח) עד דהוו אזלי, א"ר יהודה, תנינן, אית זכירה לטב, ואית זכירה לביש, אית פקידה לטב, ואית פקידה לביש. אית זכירה לטב: כמה דאוקמוה, דכתיב וזכרתי להם ברית ראשונים וגו'. ויזכור אלהים את נח. ויזכור אלהים את בריתו. ואית זכירה לביש: דכתיב ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב. פקידה לטב: דכתיב פקד פקדתי אתכם. פקידה לביש: דכתיב ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. וכלהו רזין עלאין.

פירוש הסולם

רעח) עד דהוו אזלי וכו': בעוד שהיו הולכים, אמר ר' יהודה למדנו, יש זכירה לטוב, ויש זכירה לרע, יש פקידה לטוב, ויש פקידה לרע. ומפרש, יש זכירה לטוב, הוא כמו שבארוהו, שכתוב, וזכרתי להם ברית ראשונים וגו'. ויזכור אלקים את נח וגו'. ויזכור אלקים את בריתו. ויש זכירה לרע, שכתוב ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב פקידה לטב וכו': ויש פקידה לטוב, שכתוב, פקד פקדתי אתכם. פקידה לרע שכתוב ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. וכולם הם סודות העליונים.