חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רעז

זהר

רעז) אמר ליה רבי חזקיה, לגבי ברכאן, אמאי תלת. אמר ליה, הא אוקמוה ואתמר, וכתיב הבו גודל לאלהינו. אבל רזא דמלה הכא, דהא כל רזין דברכאן הכי איהו, חד לברכא, ותרין לאתבא, בגין דיסלק שבחא דקודשא בריך הוא, ברזא דתלתא, חד מברך, ותרין דאודו, ודא הוא קיומא דברכאן, וברזא עלאה כדקא יאות, וברזא דתלת כמה דאוקמוה.

פירוש הסולם

רעז) אמר ליה ר' חזקיה וכו': א"ל ר"ח ובברכות למה צריכים לג'. א"ל הרי בארוה, שאמרו, שכתוב הבו גודל לאלקינו, שצריכים שנים משיבים, כנ"ל, אבל סוד הדבר, כי סוד כל הברכות הוא כך, אחד לברך ושנים להשיב, כדי להעלות שבח הקב"ה בסוד ג', דהיינו סוד ג' קוין: אחד מברך, שה"ס קו אמצעי, שהוא הפועל לגלות האור, ושנים שיודו ויקיימו ברכותיו, שה"ס ב' הקוין המקבלים פעולת קו אמצעי, ומאירים בכחו. וזהו הקיום של הברכות, שיהיו בסוד העליון כראוי ובסוד שלשה. כמו שבארוה.