חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רעד

זהר

רעד) ות"ח, דתניא, דמעין סגיאין שריאת ההיא צדקת לאה, בגין למהוי חולקיה דיעקב, ולא בההוא רשע דעשו, והיינו דתנינן, כל בר נש, דאושיד דמעין קמיה דקב"ה, אע"ג דאתגזר עליה עונשא, יתקרע, ולא יכיל ההוא עונשא לשלטאה ביה. מנלן. מלאה, דהא לאה אתגזר למהוי חולקא דעשו, והיא בבעותא אקדימת ליה ליעקב, ולא אתייהיבת ליה יעשו.

פירוש הסולם

רעד) ות"ח דתניא דמעין סגיאין וכו': ובוא וראה, דמעות רבות הזילה אותה הצדיקת לאה, בשביל שתהיה בחלקו של יעקב ולא לאותו רשע עשו. וזהו שלמדנו, כל אדם המוריד דמעות לפני הקב"ה אע"פ שכבר נגזר עליו העונש, יקרעו את הגזר דין, ולא יוכל העונש לשלוט עליו. מאין לנו זה מלאה, כי נגזר על לאה להיות בחלקו של עשו, והיא בתפילתה הקדימה להנשא ליעקב. ולא ניתנה לעשו.