חיפוש מתקדם

חיפוש חופשי

אות רסז

זהר

רסז) תו, מ"ט הכא, שים נא ידך תחת ירכי אל נא תקברני במצרים. אלא אמר ליה יעקב ליוסף, בהאי רשימא קדישא אומי לי, דאפיק זרעא קדישא מהימנא לעלמא, ואתנטיר, ולא אסתאב לעלמין, דלא יתקבר בין אינון מסאבין, דלא נטרו ליה לעלמין, דכתיב בהו, אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם.

פירוש הסולם

רסז) תו מ"ט הכא וכו': עוד. מהו הטעם כאן שכתוב שים נא ידך תחת ירכי אל נא תקברני במצרים. אלא אמר לו יעקב ליוסף ברושם הקדוש הזה השבע לי, שהוציא זרע קדוש ונאמן לעולם ונשמר ולא נטמא מעולם, שלא יקבר בין אלו הטמאים שלא שמרו אותו מעולם, שכתוב בהם אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם.